សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតង

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតង

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 28th Mar 2022
Start Time: 21:00
End Time:
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: UNIDO Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មជាស្រ្តី

សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពីការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតង! សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/36CcLN6 ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/3L7EjJ

Additional Information: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/36CcLN6

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ