សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពីចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពីចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 28th Apr 2022
Start Time: 02:00PM
End Time:
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ #ADB #Refinitiv និង #ERIA។
Target Group: សាធារណជន

ចូលរួមសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពីចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ម៉ោង ២:00 រសៀល (ម៉ោងនៅភ្នំពេញ) ដែលនឹងពិនិត្យមើលការរំពឹងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខណៈដែលតំបន់បន្តងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។ សិក្ខាសាលានេះក៏នឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមដែលធនាគារកណ្តាលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងតំបន់ និងតួនាទីនៃការតភ្ជាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនក្នុងតំបន់។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ #ADB #Refinitiv និង #ERIA។ 📲 ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ៖ https://seads.adb.org/.../asean-economic-outlook...

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ