សេចក្ដីណែនាំក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សេចក្ដីណែនាំក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយនិរន្តរភាព

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 28th Aug 2022
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: អនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: UNDP Cambodia
Target Group: Business owners

តើអ្នកកំពុងប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមែនទេ? 👉 កំពុងលក់ផលិតផលតាមអនឡាញ? 👉 ឬក៏អ្នកកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អាជីវកម្មរយៈពេលវែងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទាបដល់បរិស្ថាន? ប្រសិនបើមានចំណុចណាមួយទាក់ទងនឹងអ្នក សូមអញ្ជើញមកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ យូអិនឌីភី ដែលអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដំណើរការទៅដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិស្ថាន។ យូអិនឌីភី បានរៀបចំ «សេចក្ដីណែនាំក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយនិរន្តរភាព» ក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងសំខាន់ៗ ទាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងរបៀបក្នុងការអនុវត្តគម្រូអាជីវកម្មប្រភេទនេះផងដែរ។ ​ អ្នកអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន តាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយនេះដោយរួមមាន៖​ ⭐️ យល់ដឹងអំពីមាគា៍ ឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិស្ថាន​ ⭐️ ការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីឈានទៅរកនិរន្តរភាពនៃអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិក​ ​ ⭐️ ផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ​ 💻 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom 🗓 ថ្ងៃទី ២៨ និង​ ២៩ ខែសីហា (ពេលព្រឹក និងពេលរសៀល) ⭐️ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសពេលវេលាដែលអ្នកពេញចិត្ត ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។​

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ