ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 21st Oct 2023
Start Time: ៩ព្រឹក
End Time: ១២ថ្ងៃត្រង់
ទីតាំង: អគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច (BDC), ជាន់ទី៩, មហាវិថី OCIC
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សហគ្រិនខ្មែរ
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ការស្វែងយល់ជុំវិញប្រធានបទដែលគ្របដណ្តប់លើចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាអ្វីដែលសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមមិនគួរមើលរំលង!!! 💡 ដោយសង្កេតឃើញពីសារៈប្រយោជន៍នៃប្រធានបទដ៏ចម្បងនេះ សហគ្រិនខ្មែរបានរៀបចំកម្មវិធី «ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម» ក្នុងគោលបំណងផ្តល់វេទិកា ចែករំលែកដំណោះស្រាយ ផលិតផលនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដែលឆ្លើយតបនិងការប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្ម និងជាពិសេសដើម្បីពាំនាំនូវឱកាសដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយ ក្នុងផ្សាភ្ជាប់បណ្តាញ និងបង្កើតទំនាក់ទំនង។ 💼💰 ចូលរួមកិច្ចជំនួបលើកទី៤ នៃកម្មវិធី «ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម» ឥឡូវនេះ ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការជ្រើសរើសឥណទាន អាជីវកម្មដែលសមស្រប។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ