អនុសាសន៍អំណោយផល សម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

អនុសាសន៍អំណោយផល សម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 12th Sep 2022
Start Time: ១:៣០ថ្ងៃត្រង់
End Time: ៥:00ល្ងាច
ទីតាំង: សណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: រៀបចំឡើងដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ដោយមានការគាំទ្រពីគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម (WE Act) ក្រោមជំនួយពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) តាមរយៈអង្គការផេក កម្ពុជា (PACT Cambodia)
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

នៅពេលដែលអ្នកមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណា! 👉 រសរាន់ឡើងចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវនេះ និងបបួលមិត្តភក្ដិដែលជាអាជីវករដូចគ្នាចុះឈ្មោះចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករ ដើម្បី ពិភាក្សារកដំណោះ ស្រាយជា មួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ អំពី “អនុសាសន៍អំណោយផល សម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ក្នុងការទទួលបាន ហិរញ្ញប្ប ទាន”។ - កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ - ពេលវេលា ៖ ១:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់-៥:00នាទីល្ងាច - ទីតាំង ៖ សណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី (ចំនួនមានកំណត់) រៀបចំឡើងដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ដោយមានការគាំទ្រពីគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម (WE Act) ក្រោមជំនួយពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) តាមរយៈអង្គការផេក កម្ពុជា (PACT Cambodia) .

Additional Information: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://t.me/YEACambodia

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ