កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលើកទី២ នៃគេហទំព័រKhmerSME និងគេហទំព័រASEAN Access

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលើកទី២ នៃគេហទំព័រKhmerSME និងគេហទំព័រASEAN Access

 

“ប្រភពព័ត៌មានអាជីវកម្មសម្រាប់លោកអ្នកទៅកាន់អាស៊ាន និងលើសពីនេះ”

យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីគេហទំព័រASEAN Access (www.aseanaccess.com) និងគេហទំព័រ KhmerSME (www.khmersme.gov.Kh) នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់។ សូមលោកអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីខាងលើតាមរយៈតំណរភ្ជាប់និង QR code ខាងក្រោម។

សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ: https://bit.ly/3smc83b

សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87873695835

កម្មវត្ថុ

  • ផ្សព្វផ្សាយលម្អិតអំពីគេហទំព័រKhmerSME និងគេហទំព័រASEAN Access ជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមនៅខេត្តសៀមរាប
  • ផ្សព្វផ្សាយលម្អិត​ និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រKhmerSME​ និងគេហទំព័រASEAN Access
  • ចំនួនអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័រKhmerSME និង ASEAN Access ត្រូវបានកើនឡើង