ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃ ASEAN Access MATCH “វេទិកាផ្គូផ្គងអាជីវកម្មឆ្លងព្រំដែនរបស់អាស៊ាន” និងពិធីផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រ ASEAN Access និង KhmerSME

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃ ASEAN Access MATCH “វេទិកាផ្គូផ្គងអាជីវកម្មឆ្លងព្រំដែនរបស់អាស៊ាន” និងពិធីផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រ ASEAN Access និង KhmerSME

 

កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារគេហទំព័រKhmerSME និងASEAN Access បានរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃ ASEAN Access MATCH “វេទិកាផ្គូផ្គងអាជីវកម្មឆ្លងព្រំដែនរបស់អាស៊ាន” ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ម្ចាស់អាជីវកម្ម សមាគមន៍និងទីភ្នាក់ងារអាជីវកម្មនានា និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់នូវថ្នាលឌីជីថលសម្រាប់អាជីវកម្មទៅអាជីវកម្ម (B2B) ។ ក៍ដូចជាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពី គេហទំព័រkhmerSME និង គេហទំព័រASEAN Access ដល់សាធារណៈជន និងម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអោយមានការយល់ដឹងកាន់តែសុីជម្រៅអំពីគេហទំព័រទាំងពីរនេះ។

តាមរយៈថ្នាលឌីជីថលASEAN Access MATCH ជនបង្គោលជាតិ (NFPs) និងបណ្តាញដៃគូ (NPs) នៃគេហទំព័រASEAN Access អាចរៀបចំ និងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្គូផ្គងអាជីវកម្ម សិក្ខាសាលា និងសកម្មភាពបង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្មតាមអនឡាញ (ដោយឥតគិតថ្លៃ) សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតំណាងឱ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំង១០ ដែលចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសមិនថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងលើសពីនេះ។

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃថ្នាលឌីជីថលASEAN Access MATCH ធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-អាល្លឺម៉ង់ក្រោមគម្រោង “ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់លើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅអាស៊ាន” (ASEAN-SME Project) គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកិច្ចការអាស៊ានដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ACCMSME) ដោយទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីក្រសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ (BMZ) ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រASEAN Access ក៏ដូចជាការផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមដល់ ដំណើរការអន្តរភាវូបនីយកម្មអាជីវកម្ម និងជួយជ្រោមជ្រែងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឱ្យចូលក្នុងទីផ្សារថ្មី។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម ថាអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាលឌីជីថលផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្មដោយរបៀបណា សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រASEAN Access៖ www.aseanaccess.com

 

ដោយៈ ក្រុមការងារគេហទំព័រKhmerSME