លោកស្រី ជា សិរី អគ្គនាយកធនាគារជាតិបាននិយាយថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

លោកស្រី ជា សិរី អគ្គនាយកធនាគារជាតិបាននិយាយថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

 

លោកស្រី ជា សិរី អគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមជនបទ។

លោកស្រី សិរី បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី៨ ស្តីពី “បញ្ហាប្រឈម និងគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា” ដែលរៀបចំឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ។

យោងតាមលោកស្រី សិរី សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមមានប្រហែល ៩៩% នៃសហគ្រាសសរុប ហើយស្មើនឹងជិត៦០%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប និងជាង៧០%នៃការងារ។

លោកស្រីបានបន្ថែមថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមមានការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់បរិយាកាសស្ថាប័ន សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទ។

លោកស្រីបាននិយាយថា “ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដោយបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុក កាត់បន្ថយការនាំចូលទំនិញប្រើប្រាស់មួយចំនួនពីបរទេស និងបង្កើតការងារក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើន។ កត្តាទាំងនេះនឹងគាំទ្រដល់ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់»។

លោកស្រីក៏បានចង្អុលបង្ហាញថា ការសិក្សាកន្លងមកបានបង្ហាញថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាបានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមុខជំនួញជាច្រើន ដែលជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ ទាំងនេះរួមមានៈ កង្វះជំនាញគ្រប់គ្រង និងកម្លាំងពលកម្មជំនាញ កង្វះដើមទុន និងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ កង្វះព័ត៌មានអំពីទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ការប្រកួតប្រជែងពីសហគ្រាសធំៗ និងការនាំចូលទំនិញជាដើម។

សម្រាប់អត្ថបទទាំងស្រុង សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ

 

ដោយ​: ខ្មែរថាមស៍

ព័ត៌មាន: ខ្មែរថាមស៍

កាលបរិច្ចេទបោះពុម្ពផ្សាយ: ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១