ប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារការងារ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារការងារ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ