អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.វ.ទ និងប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅ ទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារ នៃក្រសួងទេសចរណ៍

អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.វ.ទ និងប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅ ទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារ នៃក្រសួងទេសចរណ៍