ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច នៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច នៃក្រសួងកិច្ចការនារី