មន្រ្តីការិយាល័យគ្រប់គ្រងការកែច្នៃ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ

មន្រ្តីការិយាល័យគ្រប់គ្រងការកែច្នៃ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ