ផែនការអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយ មិនថាសម្រាប់អាជីវកម្មអ្វីឡើយ។ ផែនការអាជីវកម្មល្អ ដឹកនាំលោកអ្នកឱ្យឆ្លងផុតដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការចាប់ផ្តើម និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកនឹងត្រូវប្រើផែនការអាជីវកម្មជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីដឹងអំពីការរៀបចំ ដំណើរការ និងការពង្រីកអាជីវកម្ម ហើយវាក៏ជាវិធីមួយជំរុញការរិះគិតឱ្យបានល្អិតល្អន់នូវធាតុសំខាន់ៗនៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ លោកអ្នកអាចរកបាននូវព័ត៌មានស្តីពីផែនការអាជីវកម្មនានា គំរូ និងការណែនាំជាជំហានៗ សម្រាប់លោកអ្នករៀបចំបង្កើតផែនការអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង។

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម